Arbeidsrecht

Veel facetten van het arbeidsrecht kunnen leiden tot een arbeidsconflict tussen werkgever en werknemer. Van der Leeuw Advocatuur staat werkgevers en werknemers bij. Een snelle en praktische oplossing kan vaak worden bereikt door een vaststellingsovereenkomst tussen partijen. Daarnaast wordt het voeren van (verweer in) gerechtelijke procedures niet geschuwd.

Regelmatig worden zaken als ontslag, reorganisatie, (langdurige) ziekte, loondoorbetaling, disfunctioneren en het relatiebeding/concurrentiebeding door Van der Leeuw Advocatuur behandeld. Ook het opstellen en toetsen van arbeidsovereenkomsten of reglementen behoren tot de werkzaamheden met betrekking tot arbeidsrecht.

Bestuursrecht

Indien u het niet eens bent met een besluit van de overheid kunt u een bezwaarschrift indienen. De voorbeelden zijn legio: de Arbeidsinspectie, de Voedsel- en Warenautoriteit of de gemeente legt een boete of maatregel op, een vergunning wordt geweigerd, de gemeente wil handhaven en heeft u bestuursdwang aangezegd of uw bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet wordt niet toegekend, ingetrokken of teruggevorderd.

Van der Leeuw Advocatuur kan voor u als gemachtigde optreden.

Erfrecht

Er zijn een veelheid aan juridische geschillen die kunnen ontstaan na het overlijden van een naaste bij het aanvaarden, vereffenen en verdelen van een nalatenschap. De voorbeelden zijn talrijk: de uitleg of geldigheid van een testament, de benoeming van een executeur, onterving en de legitieme portie, schenkingen, legaten, vaststelling van de omvang van de nalatenschap en/of boedelverdeling.

Van der Leeuw Advocatuur staat voor een adequate juridische dienstverlening bij erfrechtelijke aangelegenheden. Een en ander zodat u in staat wordt gesteld om zich te richten op de verwerking van het overlijden.

Faillissement / WSNP / schulden

Verkeert u (als ondernemer) in financieel zwaar weer en ziet u door de bomen het bos niet meer? Ons kantoor staat u graag bij. Door specialistische kennis van het faillissements- en ondernemingsrecht is Van der Leeuw Advocatuur in staat om perspectief te bieden en mogelijkheden te scheppen in deze moeilijke situatie.

Is uw loon, uitkering of vakantiegeld in beslag genomen? Of heeft u wellicht te maken met faillissement of schuldsanering(-regeling)? Van der Leeuw Advocatuur is deskundig in het bereiken van oplossingen. Er zijn veel mogelijkheden. Laat u vrijblijvend adviseren over de beslagvrije voet, sanering van uw schulden, het verzoek tot toelating in de schuldsaneringsregeling of het aanbieden van een faillissementsakkoord in faillissement.

Huurrecht

Van der Leeuw Advocatuur adviseert en procedeert in het huurrecht en staat daarbij zowel huurder alsook verhuurder bij. De huur(bescherming) van bedrijfsruimte, kantoorruimte en woonruimte kent elk haar eigen karakter.

Van der Leeuw Advocatuur adviseert bijvoorbeeld over gebreken, overlast en huurachterstand, en voert (verweer in) gerechtelijke procedures over ontbinding van de huurovereenkomst, ontruiming van het gehuurde, alsmede het opschorten van betaling en aanpassing van de huurprijs.

Ondernemingsrecht

Van der Leeuw Advocatuur fungeert graag als sparringpartner voor de ondernemer. Het maakt daarbij niet uit of u al door de wol geverfd of startup bent. Het tijdig inwinnen van advies achten wij van groot belang, dit ter voorkoming van kostbare procedures.

Van der Leeuw Advocatuur adviseert en procedeert in bestuurdersaansprakelijkheid, faillissementskwesties (uitwinning van zekerheidsrechten, o.a. hypotheekrecht of pandrecht) en overeenkomsten van opdracht en aanneming van werk. Daarnaast staan we u met raad en daad bij in eventuele geschillen met de overheid. De incasso van (en het verweer voeren tegen) vorderingen en het opstellen en toetsen van contracten is uiteraard ook onderdeel van onze praktijk.

Personen- en familierecht

Uw relatie, vermogen en kinderen worden beheerst door het personen- en familierecht dat betrekking heeft op juridische, maar ook financiƫle aspecten. Denk daarbij onder andere aan echtscheiding of de ontbinding van een geregistreerd partnerschap, verdeling van huwelijksgoederengemeenschap, afwikkeling van huwelijkse voorwaarden, afwikkeling van de beƫindiging van samenwoning, kinderalimentatie en partneralimentatie en geschillen omtrent de invulling van ouderlijk gezag, contactregeling en/of afstamming.

Van der Leeuw Advocatuur is behulpzaam in het opstellen van het ouderschapsplan en (echtscheidings)convenant.

Het ouderlijk gezag en de omgang met kinderen is na echtscheiding vaak onderwerp van discussie. Daarbij kunt u te maken krijgen met derden, zoals Bureau Jeugdzorg (ofwel de GI: gecertificeerde instelling) en de Raad voor de Kinderbescherming. Uw kind kan onder toezicht worden gesteld van de instellingen of zelfs uit huis geplaatst worden. Van der Leeuw Advocatuur is gespecialiseerd in het personen- en familierecht en geeft advies, stelt convenanten en ouderschapsplannen op en procedeert indien nodig.