Ga naar hoofdinhoud

Schone lei in schuldsanering; Door het oog van de naald

Ruim 94.000 mensen hebben zich vorig jaar aangemeld bij schuldhulpverlening. Dat is een record, meldt de branchevereniging NVVK. Een jaar eerder meldden zich nog 5000 mensen minder met schulden (bron: nos.nl; u leest het artikel hier).

Indien een buitengerechtelijk traject niet tot een oplossing heeft geleid kan men een beroep doen op de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (de WSNP). Na een bepaalde periode van tenminste drie jaar kan aan de saniet een schone lei worden verleend. Hij is dan na de schuldsaneringsperiode en mits hij zich aan alle spelregels heeft gehouden van rechtswege gekweten van eventuele restschulden.

De verplichtingen voor de saniet in de WSNP zijn zwaarwegend. Met name de sollicitatieplicht, de informatieplicht en de afdrachtplicht dienen onverplicht en prompt te worden nagekomen. Verder mag de saniet geen nieuwe schulden maken. De saniet heeft een eigen verantwoordelijkheid om de bewindvoerder gevraagd dan wel ongevraagd van informatie te voorzien over al datgene dat van belang is voor een adequate uitvoering van de schuldsaneringsregeling. Al met al een zeer vergaande en grote verantwoordelijkheid die door de saniet nogal eens wordt onderschat.

De consequenties van het niet-naleven van de spelregels in de WSNP zijn groot en soms onomkeerbaar. De schuldsaneringsregeling wordt dan op verzoek van de bewindvoerder door de rechtbank beëindigd zonder verlening van een schone lei. Schulden blijven dan bestaan en de saniet kan de komende tien jaar niet meer in de WSNP terecht komen. Hij/zij zal dan immers zonder meer worden afgewezen.

Desalniettemin zijn er kansen door in beroep te gaan tegen een vonnis van de rechtbank om zodoende de tussentijdse beëindiging van de schuldsaneringsregeling (alsnog) te voorkomen en zodoende een uitzicht op de schone lei veilig te stellen. In een door ons kantoor gevoerde zaak bij het gerechtshof kwam het gerechtshof tot het oordeel dat cliënten met name de sollicitatieplicht niet naar behoren waren nagekomen. Echter, met name hetgeen ter gelegenheid van de mondelinge behandeling in hoger beroep door en namens cliënten naar voren is gebracht heeft voor het gerechtshof aanleiding gevormd de termijn van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van cliënten te verlengen met 14 maanden. Deze periode stemde min of meer overeen met de periode dat zij in gebreke zijn gebleven aan alle uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende kernverplichtingen te voldoen. Aldus behielden cliënten uitzicht op een schuldenvrije toekomst. Het arrest leest u hier.

Wij kunnen u bijstaan indien u door de rechtbank wordt opgeroepen om naar een zitting te komen in verband met de beëindiging van de WSNP, u in het eindverslag van de bewindvoerder leest dat u wellicht geen schone lei zult krijgen of indien de rechtbank heeft een uitspraak gedaan waarin deze aangeeft dat u geen schone lei krijgt. Let op: u heeft slechts 8 dagen de tijd om daartegen in hoger beroep te gaan. Raadpleeg ons kantoor tijdig voor deskundig advies.

mr. R.A.J. van der Leeuw