Algemene voorwaarden

 1. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard door de heer mr. R.A.J. Van der Leeuw, handelend onder de naam Van der Leeuw Advocatuur, en uitgevoerd door de aldaar werkzame advocaten hierna: kantoor, onder de voorwaarde dat zijn aansprakelijkheid wordt beperkt tot het bedrag dat in het concrete geval uit hoofde van zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico;
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door kantoor aanvaarde opdrachten, met inbegrip van aanvullende alsook vervolgopdrachten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
 3. Iedere aansprakelijkheid van kantoor is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door hem gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is;
 4. Opdrachtgevers en derden zijn gehouden om eventuele aanspraken onverwijld schriftelijk aan kantoor kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen één jaar na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen één jaar, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan alle rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn van één jaar;
 5. Kantoor zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Kantoor is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. Kantoor is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden;
 6. De opdrachtgever vrijwaart kantoor tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdraging van kantoor;
 7. Bij een verschil van inzicht over de wijze van uitvoering van de opdracht heeft kantoor het recht de opdracht per direct op te zeggen waarbij de opdrachtgever gehouden is de tot dan gemaakte uren en kosten, waaronder verschotten per omgaande en zonder opschorting of verrekening te voldoen. Kantoor zal alsdan haar medewerking verlenen aan de overdracht van de opdracht aan een andere advocaat;
 8. Het hiervoor onder 7 vermelde, geldt eveneens in geval van opzegging door de opdrachtgever;
 9. Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het afgesproken uurtarief. Kantoor is gerechtigd jaarlijks op 1 januari het afgesproken uurtarief te wijzigen;
 10. Kantoor is gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen;
 11. Ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals porti, telefoon-, fax-, en kopieerkosten e.d.) zal een opslag van 5% van het honorarium in rekening worden gebracht. Alle bedragen zijn exclusief btw;
 12. De werkzaamheden worden in principe maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen, te berekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en kantoor gerechtigd de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen, alsmede alle in redelijkheid door kantoor gemaakte gerechtelijke en (buiten)gerechtelijke (incasso-)kosten, die voor rekening van opdrachtgever zijn, terwijl kantoor, bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd zal zijn de uitvoering van de opdracht op te schorten zonder aansprakelijk te zijn voor de gevolgen van die opschorting. Zulks laat onverlet het recht van kantoor om tot gerechtelijke invordering van het openstaande bedrag over te gaan;
 13. Indien voor de opdrachtgever een toevoeging is aangevraagd en deze toevoeging door de Raad voor Rechtsbijstand wordt afgegeven, onder oplegging van een eigen bijdrage, dient deze eigen bijdrage eveneens binnen 14 dagen nadat deze door kantoor aan de opdrachtgever in rekening is gebracht, te worden voldaan;
 14. Benevens kantoor, kunnen alle personen die bij uitvoering van enige opdracht van de opdrachtgever zijn ingeschakeld, zich op deze algemene voorwaarden beroepen;
 15. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en kantoor is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.