Privacy statement

Van der Leeuw Advocatuur verwerkt persoonsgegevens en respecteert daarbij de privacy van de personen over wie informatie wordt ontvangen. Van der Leeuw Advocatuur behandelt de informatie strikt vertrouwelijk. In deze privacyverklaring wordt uitleg gegeven over welke persoonsgegevens worden verwerkt en voor welk doel deze worden gebruikt.

Dienstverlening
Verwerking van persoonsgegevens is onder andere nodig voor onze dienstverlening. Om rechtshulp te kunnen verlenen hebben wij uw personalia en contactgegevens nodig. Afhankelijk van de aard van de dienstverlening zijn uw aanvullende persoonsgegevens nodig en indien noodzakelijk voor deze dienstverlening worden uw persoonsgegevens aan derden verstrekt. Het verwerken van persoonsgegevens gebeurt voor zover dit nodig is in het kader van de uitvoering van onze overeenkomst met u en in geval van (gerechtelijke) procedures.

Declaraties
Voor het innen van declaraties worden eveneens uw persoonsgegevens verwerkt. Ter inning van onbetaalde facturen kunnen wij uw persoonsgegevens eventueel aan derden verstrekken.

Sollicitaties
Persoonsgegevens, sollicitatiebrieven en cv´s worden door Van der Leeuw Advocatuur verwerkt en bewaart voor de duur van de sollicitatieprocedure. Na afloop van die termijn worden uw gegevens verwijderd, tenzij u toestemming hebt gegeven om uw gegevens op te slaan ten behoeve van toekomstige vacatures.

Persoonsgegevens verkregen via derden
Persoonsgegevens kunnen voorts worden verwerkt indien deze door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, bijvoorbeeld door wederpartijen of indien deze via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Cookies of vergelijkbare technieken
Van der Leeuw Advocatuur gebruikt alleen technische cookies om uw gebruiksgemak te vergroten. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Op de website van de Autoriteit Consument en Markt leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Artikel 6 AVG
Van der Leeuw Advocatuur verwerkt de genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 AVG:

  • Wettelijke verplichting;
  • Uitvoering van een overeenkomst;
  • Verkregen toestemming van de betrokkene(n);
  • Gerechtvaardigd belang.

Beveiliging persoonsgegevens
Van der Leeuw Advocatuur draagt zorg voor de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en neemt passende technische maatregelen om verlies, diefstal en misbruik van uw gegevens tegen te gaan.

Rechten van de betrokkenen
U heeft recht op informatie, inzage, correctie, aanvulling, verwijdering, beperking van verwerking, intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt daartoe schriftelijk een verzoek doen bij Van der Leeuw Advocatuur.

Klachten
Van der Leeuw Advocatuur wijst u op de klachtenprocedure van de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien u een klacht heeft over/wilt indienen bij de nationale toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens) is dat hier mogelijk.

Wijziging privacy statement
Van der Leeuw Advocatuur heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisneming te actualiseren. De nieuwste versie is te raadplegen via de website.

Versie juni 2018